Arquitectes / Promotors

Les Bombes de Calor Geotèrmic estan cada cop més essent una opció de calefacció/refrigeració més comuna en la nostre societat, les seves particularitats en quan a dimensionament, disseny i funcionalitat possibilita que ens anem allunyant de tancs de gasoil, dipòsits enterrats, fums,etc... com a resultat tenim espais més atractius sense interaccions arquitectòniques insalvables.

Evidentment les BCG són ambientalment més sostenibles degut a la seva gran eficiència, i gràcies a l'aportació de les energies renovables a la producció d'energia elèctrica, aquests sistemes esdevenen cada cop més un standard en les instal.lacions dels edificis.

Enginyers

Conductivitat tèrmica de sòls en instal.lacions horitzontals.
Informe de laboratori curva humitat/compactació per una millor Conductivitat Tèrmica.
Conductivitat Tèrmica de ciments/bentonita.
Estudis de Factibilitat, informes geològics.

Contractistes

En la construcció d'un camp de BVC (Bescanviadors Verticals de Calor),la integració de diferents subcontractistes no habituats en les instal.lacions geòtèrmiques, però que han d'actuar com un conjunt i la dificultat de trobar subcontractistes geotèrmics qualificats en totes els espacialitzats del projecte, a més de les prescripcions medi-ambientals de l'adminisitració cada cop amb legislació més especialitzada, fa que li proposem des de la nostre especialització abordar cada tema particular al detall, dins d'una visió de conjunt del projecte Geotèrmic tant per instal.lacions verticals com horitzontals, redundant en un treball eficient, un control del projecte i minimització de costs.

Oficina Tècnica Minera

Projectes de Voladura
Direccions facultatives
Projectes d'explotació
Projectes de restauració/Impacte visual

 


SIALTEC - C. Centre d'Empreses, 1-7 - 17178 Les Preses Girona - 902 898 137 - 626 21 05 03 - info@sialtec.cat                                                                        Versión en español
WEBSite creat i dissenyat per Arluk Software, S.L.