Que és una Bomba de Calor Geotèrmica (BCG)?
Les Bombes de Calor Geotèrmiques són sistemes de propulsió elèctrica que aprofiten l'energia emmagatzemada en el col.lector solar més gran existent: la terra. Aquests sistemes utilitzen la temperatura relativament constant de la terra per proporcionar calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària (ACS) per a llars i edificis comercials.

Com treballen les BCG?
Les bombes de calor geotèrmiques poden ser classificades de dues maneres: obertes i tancades; i les sondes/bescanviadors/bucles es poden instal.lar de tres maneres: horitzontal, vertical o en un llac/estany. El tipus escollit depèn de l'espai disponible i el tipus de sòl i roca en el lloc de la instal.lació. Aquests factors ajuden a determinar l'opció més econòmica per a la instal.lació del bescanviador del subsòl. Per als sistemes de circuit tancat, l'aigua o una solució anticongelant es distribueix a través de canonades de plàstic enterrat sota la superfície terrestre. Durant l'hivern, el líquid absorbeix el calor de la terra i el condueix a través del circuit fins a dins de l'edifici. Durant l'estiu, el sistema s'inverteix per refredar l'edifici, expulsant calor de l'edifici cap al subsòl. Els sistemes de bescanviador obert operen amb el mateix principi que els sistemes de circuit tancat i haurien de ser instal.lats en zones de subministrament d'aigua adequats tant químicament com en quantitat. Les mateixes premisses s'haurien de tenir en compte per el bescanviador que finalitza el circuit impulsant l'aigua cap al subsòl Un sistema (BCG) pot ésser instal.lat en una estructura residencial de qualsevol mida i en qualsevol lloc, ja sigui familiar o pluri-familiar. La BCG és pot instal.lar pràcticament a qualsevol lloc, garatge, entrada de garatge, jardí, camins d'entrada.

Quan d'eficient és una BCG?
La BCG és un dels sistemes més eficients de calefacció residencial i té la possibilitat de passar a la modalitat de refrigeració, amb una eficiència d'escalfament de 50-70 % de refrigeració de 20 – 40 %. Un fet que es tradueix directament en estalvi per vostè.

És possible proporcionar tant un sistema de calefacció com de refrigeració a casa meva? I a sobre la calefacció d'aigua calenta (ACS)?
Si, una BCG pot fer una combinació de calefacció/refrigeració i ACS. Vostè pot canviar d'un mode a un altre amb un moviment senzill del seu termostat interior.

Com funciona un sistema de ACS en la BCG?
En les BCG que es desitgi es pot incorporar una vàlvula de 3 vies ON/OFF per a la desviació del flux d'aigua cap a un dipòsit d'acumulació d'escalfament d'aigua sanitària. Així mateix també es pot combinar amb la instal.lació de plaques solars tèrmiques que es dedicarien exclusivament a l'escalfament de l'ACS.

Quan d'espai es requereix?
La major part de la instal.lació de la BCG és subterrani. Dins de casa, les unitats de bomba de calor són de la mateixa mida que les tradicionals de calefacció i refrigeració, per exemple, una BCG de 18 kw de potència de la casa CLIVET té una alçada de 0.785 m x 0,402 d'ample i 0.602 de profunditat. Aquí s'hi afegiria un dipòsit d'inèrcia de 200 l aprox.

Quant temps durarà el meu sistema BCG?
Les BCG són duradores i altament fiables. La BCG conté menys components mecànics, i tots els components estan o bé enterrats al sòl o situats dins de casa, i resten protegits de les condicions exteriors. Els bescanviadors exteriors en funció del tipus de plàstic utilitzat tenen una garantia des de 30 anys fins a 100 anys.

És molt sorollosa una unitat de BCG?
Són bastant silencioses (44 dBa bomba de 10 kw), no tenen ventilador, que destorbi a l'exterior. Únicament s'ha de tenir en compte aïllar les potes del terra amb uns bons tacs de goma, per evitar les vibracions del compressor.

Són segures les BCG?
Les BCG són segures i estan ben protegides. No estan a l'exterior, els nens o mascotes no poden pendre mal. La BCG no disposa de tancs de combustibles inflamables, ni conduccions de gas natural.

Què passa amb la sensació de comoditat?
Un sistema de BCG mou l'aire calent 30-40 ºC en tota la seva llar o negoci a través de conductes com fancoils, terra radiant , paret radiant o radiadors de baixa temperatura, el nivell de confort s'aconsegueix perquè l'aire calent es mou en volums lleugerament superiors i satura l'edifici amb la calor de manera més uniforme.

Són tant efectius els sistemes enterrats?
El bescanviador enterrat o bucle, és l'avenç tècnic més recent en l'àmbit de les bombes de calor. Recentment, els nous dissenys de les BCG i els bescanviadors del subsòl, s'han combinat per fer els sistemes de BCG la calefacció/refrigeració més eficients.

Els sistemes BCG són difícils d'instal.lar?
La majoria de les unitats són fàcils d'instal.lar, les BCG poden ser instal.lades en zones no aptes per als combustibles fòssils, perquè no hi ha combustió i per tant no hi ha necessitat de ventilar els gasos d'escapament. En cas de no disposar d'un tractament terminal d'aire compatible amb una Bomba de Calor s'hauria de pressupostar.

Puc instal.lar un bescanviador jo mateix?
No és recomanable. La fusió tèrmica de la canonada, perforació i rases, els càlculs i dimensionat dels bescanviador es millor que sigui realitzat per professionals. En canvi si que es pot dividir la instal.lació interior en parts, així els sistemes de tractament final de l'aire poden ser perfectament realitzables per els seus instal.ladors de confiança.

A quina distancia estan les rases i els pous verticals?
Depèn de la conductivitat tèrmica del terreny, el tipus de sòl, la facilitat d'excavació...

Quant temps es triga a instal.lar un sistemes horitzontal?
Això també depèn de les condicions del sòl, la longitud i profunditat de la canonada. Una configuració típica pot estar enllestida en dos tres dies.

Quant temps es triga en instal.lar un sistema vertical?

Amb la instal.lació vertical, el temps varia segons les condicions del lloc, com el tipus i profunditat del bescanviador, tipus i duresa de la roca i la presència dels aqüífers. Els temps de perforació mitjos podrien ser de 10 m/h amb diàmetres de Ø 130 – 150.

Quines són les avantatges i desavantatges de les instal.lacions horitzontals i verticals respectivament?
Les instal.lacions horitzontals són més simples, i requereixen un menor cost de maquinari. No obstant això, es requereixen longituds més llargues de bescanviadors a causa de les variacions estacionals en la temperatura del sòl i el contingut d'humitat. En cas de disposar de poc espai i no poder perforar existeixen versions compactes de intal.lacions horitzontals tipus Slinky ™ que poden ajudar a aconseguir els objectius. Si la instal.lació resta sobre roca, el que s'aconsella és realitzar una perforació vertical. La instal.lació vertical tendeix a ser més cara degut a l'augment de cost de la perforació, però com que el bescanviador de calor s'enterra més profundament que amb un sistema horitzontal, els sistemes verticals són més eficients, amb menys tubs instal.lats.

Com puc estar segur que el bescanviador està instal.lat correctament?
El bescanviador és una peça fonamental de la instal.lació, com la Bomba de Calor i la resta de la instal.lació, però el fet de trobar-se enterrat, fa que la seva instal.lació s'hagi de fer amb tota cura. Primer de tot el bescanviador ha d'estar calculat correctament en funció del tipus de sub-sòl del seu terreny i dimensionat per la potència de la BCG, de manera que la bomba treballi amb la seva potència nominal al llarg de l'any, i en un règim de temperatures d'entrada i sortida de la BCG prèviament calculat, d'aquesta manera s'assoleix el COP desitjat. Exigeixi les garanties de fabricació del material plàstic, no tots són iguals, un cop col.locat la totalitat del bescanviador, és altament recomanable reomplir amb materials que garanteixin un contacte intim entre el bescanviador i el subsòl, i del que es coneguin els seus paràmetres tècnics,i també encara que no s'exigeixi encara, una tapa de registre en cada sondeig seria recomanable.

Quins són els beneficis ambientals dels sistemes BCG?
Els sistemes de BCG conserven l'energia perquè mouen el calor que ja existeix en el subsòl, en comptes de cremar alguna cosa per generar calor, només el compressor i les bombes de circulació consumeixen energia elèctrica. Energia elèctrica que cada vegada més prové d'energies renovables, disminuint el percentatge actual de 300 /gr CO2 per Kwh a ratios inferiors en el futur.

Les condicions de congelació del sòl poden crear algun problema?
No, si un sistema està ben dissenyat i instal.lat per professionals. El primer metre del terra rep la temperatura solar per descongelar-se. No obstant es pot calcular el bescanviador per que treballi al voltant dels 0 ºC. I també preveure una conducció de les tuberies per que no afecti a cap estructura.

Significa això que en climes molt freds necessito aportar energia?
En el dimensionat de la instal.lació s'hauran de tenir molt en compte les puntes de càrrega, això són situacions extremes en que la BCG funcionarà a ple rendiment en cicles llargs. També cal recordar BCG és un sistema elèctric, en cas de fallar el subministre elèctric, s'haurà de preveure un grup generador o bé alguna font autònoma puntual.

Per què serveix un Test de Resposta Tèrmica?
En el disseny de bescanviadors de calor vertical (ICV) per bombes de calor geotèrmiques.

(BCG), o magatzems subterranis d'energia tèrmica (MSET), el coneixement de les propietats tèrmiques del subsòl és primordial. En les edificacions petites de fins a 30 Kw instal·lats segons la norma alemanya VDI 4640, les propietats s'estimen en general, en base a taules, tot i que recomanem consultar les dades de TRT realitzats aprop de la zona d'estudi.

En projectes més grans > 30 Kw o en (MSET) la conductivitat tèrmica del subsòl s'ha de mesurar.SIALTEC - C. Centre d'Empreses, 1-7 - 17178 Les Preses Girona - 902 898 137 - 626 21 05 03 - info@sialtec.cat                                                                        Versión en español
WEBSite creat i dissenyat per Arluk Software, S.L.